Search: For - grid-india

1 results found

भारताच्या ऊर्जा वापराचे मोजमाप: संख्यात्मक तफावत
Nov 16, 2023

भारताच्या ऊर्जा वापराचे मोजमाप: संख्यात्मक तफावत

भारतात वर्षभरात होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाचा जो अंदाज व�